آقای دکتر مسعود فربان پور

دکتر مسعود فربان پور استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

آقای دکتر مسعود فربان پور

Dr. Masoud Ghorban Pour

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.