آقای رجبعلی عسکرزاده ترقبه

رجبعلی عسکرزاده ترقبه استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

آقای رجبعلی عسکرزاده ترقبه

Rajab Ali Askarzadeh Torghabeh

استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای رجبعلی عسکرزاده ترقبه در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه تحقیقات کاربردی زبان شناسی