آقای دکتر مهرداد مهری

دکتر مهرداد مهری استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر مهرداد مهری

Dr. Mehrdad Mohri

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مهرداد مهری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهنشریه میکروبیولوژی دامپزشکی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Clinical and pathological study of experimentally- induced yew (Taxus baccata) poisoning in sheep (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 3، شماره: 1
2 Effects of the Theranekron® an alcoholic extract of the Tarantula cubensis on hematology and serum biochemical properties in horses (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 3، شماره: 2
3 Relationships between trace elements, oxidative stress and subclinical ketosis during transition period in dairy cows (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 7، شماره: 2
4 Therapeutic effects of pomegranate (Punica granatum L.) pith and carpellary membrane extract on lead-induced toxicity in rats (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 6، شماره: 2
5 Variations of Energy Related Biochemical Metabolites During Periparturition Period in Fat-Tailed Baloochi Breed Sheep (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فنون دامپزشکی ایران دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی پروتئین های سرم طیور بومی بوسیله الکتروفورز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 52، شماره: 1
7 بررسی تغییرات فصلی میزان پروتئین تام و گاماگلوبولین سرم خون گوساله های نوزاد در یکی از گاوداریهای اطراف تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 54، شماره: 2
8 بررسی تغییرات ویتامین A و بنتاکروتن سرم در گوساله های نژاد هلشتاین (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 2
9 تأثیر بیحسی مفصل بین بندانگشتی پایینی بر درد ایجاد شده به صورت تجربی در ن احیه پاشنه در کف سم اسب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 58، شماره: 1
10 تعیین مقادیر برخی از آنزیم های سرم خون فیل ماهی خاویاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 2
11 شناسایی ارتباط بین پروتئین های فاز حاد (هاپتوگلوبین، فیبرینوژن)، آلومین و یافته های درمانگاهی پنومونی در گوساله های شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 3
12 مطالعه تغییرات تعدادی از پارامترهای بیوشیمیایی سرم خون و همبستگی آنها با چربی تام کبد در گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 55، شماره: 3
13 مطالعه درمانگاهی و آسیب بشناسی مواردی از پولیوانسفالومالاسی نشخوارکنندگان از شهرستان مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 56، شماره: 1
14 نوع و علت احتمالی کم خونی مشاهده شده در فاسیولیازیس مزمن در گاو (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمونهای بیوشیمیائی خون : مروری براثرمواد ضد انعقاد مختلف و مقایسه پلاسما با سرم خون در حیوانات (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
2 اثر الگوریتم فاخته بر بهینه سازی زمانبندی کار در محیط رایانش ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
3 ارزیابی مقادیر خونی ، بیوشیمیایی سرم و ضایعات آسیب شناختی در سگ های آلوده به کرم قلب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
4 ارزیابی مقادیر کلسیم، فسفر و منیزیم سرم گاوهای شیری در سنین مختلف (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
5 بررسی اثرات تجویز آهن و مس بر فاکتورهای خونی، رشد و سلامت گوساله ها شیری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
6 بیوشیمیایی سرم و ضایعات آسیب شناختی در سگ های آلوده به کرم قلب (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
7 تاثیر ضد انعقادهای کاربردی ( هپارین، سیترات و ای دی تی ای ) بر مقادیر برخی پارامترهای بیوشیمیایی خون گاو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 مطالعه اثر استفاده از نمکها ی آن یونی در دوره خشکی بر رخداد بیماریهای متابولیک و شاخها ی بیوشیمیایی سرم گاو شیری (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
9 مطالعه اثر هپار ین،سیترات و EDTA بر اندازه گ یری برخ ی از مقاد یر پارامترها ی بیوش یمیایی پلاسما ی خون شتر مرغ : مقایسه با سرم خون (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 مطالعه کلینیکال پاتولوژی آبله گوسفند (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
11 مقایسه اثرات تجویزGnRH، Hcg و پروژسترون بر میزان آبستنی گاوهای شیری Repeat Breeder (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران