آقای دکتر فرشید نوربخش

دکتر فرشید نوربخش استادیار گروه ایمونولوژی، TUMS، تهران، ایران

آقای دکتر فرشید نوربخش

استادیار گروه ایمونولوژی، TUMS، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر فرشید نوربخش در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
دستيار سردبيرمجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر افزودن لجن فاضلاب بر شدت نیتریفیکاسیون و جذب نیتروژن به وسیله گیاه ذرت (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 15، شماره: 52
2 یک روش آسان و سریع جهت سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در زمینهای تیمار شده با لجن فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 16، شماره: 54
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر افزودن نیتروژن بر معدنی شدن کربن بقایای گیاهی در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
2 اثر شوری بر سطح بحرانی نیتروژن کل، C/N و نسبت لیگنین به نیتروژن بقایای گیاهی برای معدنی شدن یا ایموبیلزاسیون خالص نیروژن (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
3 اثر کوددهی آلی بر شاخص اندازه گیری نیترات پای بوته توسط گیاه ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
4 اثر کیفیت بقایای گیاهی بر معدنی شدن نیتروژن خاک در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
5 اثر موقعیت شیب بر الگوی توزیع پتانسیل نیتریفیکاسیون در خاکدانه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی،محیط زیست و امنیت غذایی
6 اثر نیتروژن قابل دسترس بر سینتیک معدنی شدن - ایموبیلیزاسیون نیتروژنی در خاک های تیمار شده با بقایای ذرت (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
7 ارزیابی سینتیک معدنی شدن کربن در بقایای تفاله موم زنبور عسل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
8 ارزیابی معدنی شدن نیتروژن خاک در سیستم های مختلف کشت زراعی و باغی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
9 بررسی اثر کاربرد کودهای آلی غنی شده در تغذیه آهن در ذرت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
10 بررسی تغییرات انرژی فعالسازی فرایند معدنی شدن نیتروژن در یک ردیف ارضی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
11 بررسی روند تغییرات معدنی شدن نیتروژن و فعالیت آنزیم های ال-گلوتامیناز و اوره آز در یک ردیف ارضی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
12 بررسی نقش درخت چند منظوره دغداغان بر خصوصیات خاک زیاشکوب در سیستم بیشه زراعی (حوزه آلوش رود آمل- مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری، منابع طبیعی و توسعه پایدار
13 پیامد روش جداسازی خاکدانه بر الگوی توزیع خاکدانه ای اوره آز در خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
14 تاثیر تاریخچه مدیریت کربن آلی بر برخی از خصوصیات بیولوژیکی خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
15 تاثیر تاریخچه مدیریت کربن آلی خاک بر حساسیت آنزیم بتاگلوکوزیداز به فلزات سنگین (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
16 تاثیر تخریب مرتع بر خصوصیات شیمیایی و آنزیمی خاک در طول یک شیب تپه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
17 تاثیر ترکیب بیوشیمیایی بقایای گیاهی چهار جمعیت فستوکا بر سینتیک معدنی شدن کربن و شدت ایموبیلیزاسیون خالص نیتروژ« (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
18 تاثیر دی آمینو بنزیدین بر سینتیک معدنی شدن نیتروژن در خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
19 تاثیر شیمیایی دو درخت داغداغان و ممرز بر گونه های ترتیزک Lepidium sativum و تره Allium ampeloprasum (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
20 تاثیر قارچهای اندوفایت (Neotyphodium sp.) بر جذب آرسنیک به وسیله دو گونه گیاه فسکیو در محیط هیدروپونیک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
21 تاثیر کود گاوی، لجن فاضلاب و کمپوست شهرداری بر فعالیت آنزیم بتاگلوکوزیداز در یک خاک آهکی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
22 تاثیر نوع ماده مادری و جهت شیب بر فرسایش پذیری خاک سطحی در بخشی از زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
23 تأثیر ورمی کمپوست غنی شده با ترکیبات معدنی آهن بر عملکرد ذرت در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
24 تأثیر ورمی کمپوست کود گاوی و فیلترکیک نیشکر بر برخی خصوصیات بیولوژیک خاک و رشد گیاه گندم (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
25 تأثیر ورمیکمپوست کود گاوی و فیلتر کیک نیشکر بر جذب نیتروژن بوسیله گندم در شرایط گلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
26 توزیع نیتروژن معدنی، نیتروژن آلی محلول و معدنی شدن خالص نیتروژن در پروفیل یک خاک آهکی تیمار شده با کودهای گاوی و شیمیایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم خاک ایران
27 رابطه برخی ویژگی های کیفیت خاک با نوع ماده مادری و جهت شیب در بخشی از اراضی مرتعیزاگرس (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
28 رهاسازی پتاسیم از میکاهای دی و تری اکتاهدرال تحت تاثیر ماده آلی در ریزوسفر یونجه (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
29 سنجش آمونیفیکاسیون آرجینین و ال-گلوتامیناز به عنوان شاخص های آزمون سریع نیتروژن قابل جذب ذرت در خاک های تیمار شده با لجن فاضلاب و کود گاوی (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
30 سنجش پتانسیل معدنی شدن نیتروژن توسط پارامترهای بیولوژیکی در شماری از خاک های استان اصفهان (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
31 سنجش فعالیت و سینتیک آنزیم ال-آسپاراژیناز در برخی کودهای آلی و لاشبرگ های جنگلی (دریافت مقاله) همایش خاک، محیط زیست و توسعه پایدار
32 کمپوست کردن بقایای درختان کاج، توت و نارون در شرایط کنترل شده راکتور آزمایشگاهی در مقایسه با روش سنتی جعبه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
33 مطالعه اثر متقابل شوری و کادمیوم بر فعالیت آنزیم آلکالین فسفاتاز خاک (دریافت مقاله) دومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
34 معرفی یک روش سریع برای تخمین شدت معدنی شدن نیتروژن و نیتریفیکاسیون در یک خاک آهکی تیمار شده با کودهای آلی (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم خاک ایران
35 یافتن میکرو RNA های مؤثر در مهار ژنهای دخیل در مسیر PI3K/AKT/Mtor با استفاده از روشهای بیوانفورماتیک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران