آقای دکتر جهانگیر مسعودی

دکتر جهانگیر مسعودی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

آقای دکتر جهانگیر مسعودی

Dr. Jahangir Masoudi

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر جهانگیر مسعودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیردوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین