آقای دکتر سیداحمدرضا دستغیب

دکتر سیداحمدرضا دستغیب استادیار

آقای دکتر سیداحمدرضا دستغیب

Dr. Seyed Ahmadreza Dastgheyb

استادیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سیداحمدرضا دستغیب در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه رهیافت فرهنگ دینی