آقای دکتر محمدرضا امانی

دکتر محمدرضا امانی پژوهشگر

آقای دکتر محمدرضا امانی

Dr. Mohamad Reza Amani

پژوهشگر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا امانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییفصلنامه رهیافت فرهنگ دینی