آقای دکتر قوام الدین زاهدی امیری

دکتر قوام الدین زاهدی امیری دانشیار، دانشگاه تهران

آقای دکتر قوام الدین زاهدی امیری

Dr. Ghavamodin Zahedi Amiri

دانشیار، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر قوام الدین زاهدی امیری در مجلات و ژورنالها