آقای دکتر مقصود اکبرزاده

دکتر مقصود اکبرزاده استادیار، دانشگاه پیام نور مرند

آقای دکتر مقصود اکبرزاده

Dr. Maghsopd Akbarzade

استادیار، دانشگاه پیام نور مرند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مقصود اکبرزاده در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه تحقیقات علوم و مهندسی جنگل