آقای دکتر سید امیر منصوری

دکتر سید امیر منصوری استادیار گروه معماری منظر، دانشگاه تهران

آقای دکتر سید امیر منصوری

Dr. Seyed Amir Mansouri

استادیار گروه معماری منظر، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید امیر منصوری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه منظر
مدیر مسئولفصلنامه هنر و تمدن شرق
مدیر مسئولماهنامه باغ نظر
سردبیرفصلنامه منظر