خانم آن اسگارد

آن اسگارد دانشیار دانشگاه ژنو سویس

خانم آن اسگارد

|Ann Azgard

دانشیار دانشگاه ژنو سویس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم آن اسگارد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهماهنامه باغ نظر