خانم مریم مجیدی

مریم مجیدی

خانم مریم مجیدی

Maryam Majidi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم مریم مجیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیفصلنامه منظر