آقای دکتر عبدالرحیم پذیرا

دکتر عبدالرحیم پذیرا استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

آقای دکتر عبدالرحیم پذیرا

Dr. Abdolrahim Pazira

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرحیم پذیرا در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولفصلنامه علوم آبزیان
هیات تحریریهفصلنامه علوم آبزیان