آقای رحمان پاتیمار

رحمان پاتیمار استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد

آقای رحمان پاتیمار

Rahman Patimar

استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای رحمان پاتیمار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم آبزیان

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متقابل ولتاژها و دما های مختلف برعملکرد صیذ الکتریکی روی گونه سیاه ماهی (Capoeta capoeta) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
2 اثر متقابل ولتاژها و شوری های مختلف برعملکرد صیذ الکتریکی روی گونه Capoeta capoeta (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
3 اثر متقابل ولتاژها و شوری‌های مختلف برعملکرد صید الکتریکی روی گونه گامبوزیا (Gambosia holbrooki) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
4 ارزیابی کیفیت آب رودخانه بابلرود (استان مازندران) بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
5 ارزیابی کیفیت آب رودخانه بابلرود بر اساس شاخص زیستی هیلسنهوف (HFBI) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
6 Investigation of zooplankton distribution in Ashoradeh coastal in Gorgan Bay (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
7 بررسی اثر پساب مزارع پرورش ماهی توسط شاخص EPTدر رودخانه اسفیدان (خراسان شمالی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی
8 بررسی الگوی رشد گونه ی سگ ماهی جویباری Paracobitis hircanica در نهر زرین گل-البرز شرقی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
9 بررسی الگوی رشد ماهی کلمه در دوره لاروی در مرکز تکثیرو پرورش ماهیان استخوانی سیجوال بندر ترکمن در بهار 94 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
10 بررسی پراکنش و فراوانی فیتوپلانکتون در رودخانه لاریم، استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
11 بررسی تاثیر دماهای مختلف برعملکرد صیدالکتریکی روی گونه ی Capoeta capoeta (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
12 بررسی تاثیر شوری‌های مختلف برعملکرد صیدالکتریکی روی گونه‌ی Capoeta capoeta (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
13 بررسی تراکم، تنوع و پراکنش فیتوپلانکتونهای فصل زمستان در جنوب دریای مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین‌المللی اقیانوس‌شناسی خلیج فارس
14 بررسی تنوع ریختی ماهی خیاطه Alburnoides cf. tabarestanensis در حوضه گرگانرود (دریافت مقاله) کنفرانس حفاظت از ماهیان بومزاد اکوسیستمهای آبهای داخلی ایران
15 بررسی تنوع و فراوانی زیوپلانکتون در رودخانه لاریم، استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت منابع طبیعی در کشورهای در حال توسعه
16 بررسی تولیذ مثل ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus در تالاب انزلی (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
17 بررسی تولیذ مثل ماهی مخرج لوله ای Rhodeus amarus در رودخانه سیاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
18 بررسی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus amarus) در ‌تالاب انزلی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
19 بررسی خصوصیات زیستی ماهی مخرج لوله ای(Rhodeus amarus)در رودخانه سیاهرود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
20 بررسی روابط طول و وزن گاوماهی شنی Neogobius fluviatilis (pallasi,1814 در خلیج گرگان _ جنوب شرق دریای خزر (دریافت مقاله) همایش ملی آبزی پروری و اکوسیستم آبی پایدار
21 بررسی شدت تغذیه و ارجحیت غذایی بچه تاس ماهیان ایرانی(Acipenser persicus) در استخرهای خاکی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
22 بررسی فراوانی بی مهرگان کفزی رودخانه اسفیداناستان خراسان شمالی کارگاه پرورش ماهی قزل آلا رنگین کمان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
23 تاثیر پربیوتیک ایمکس اولترا بر برخی از شاخص های بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
24 تاثیر پری بیوتیک ای مکس، سلماناکس و اولتراایمکس بر عملکرد رشد و تغذیه فیل ماهی جوان (Huso huso) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
25 تاثیر پری بیوتیک ایمکس اولترا بر برخی از پارامترهای خون شناختی بچه ماهیان قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
26 تاثیر پری بیوتیک های مختلف تجاری بر فاکتورهای بیوشیمیایی خون فیل ماهی جوان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در علوم و صنایع غذایی و گردشگری ایران
27 مطالعه ساختار و تنوع جمعیت موجودات ماکروبنتوز در رودخانه بابلرود ( استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
28 مطالعه فراوانی تنوع اجتماعات ماکروبنتیک درخلیج گرگان و سواحل جنوب شرقی دریای خزراستان گلستان - ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم
29 مقایسه رابطه طول وزن و فاکتور وضعیت در جمعیت های ماهی تیزه کولی Basilewsky, 1855 Hemiculter leucisculus در سد گلستان و وشمگیر (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار