آقای رحمان پاتیمار

رحمان پاتیمار استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد

آقای رحمان پاتیمار

Rahman Patimar

استادیار، مجتمع آموزش عالی کنبد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای رحمان پاتیمار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه علوم آبزیان