آقای نصراله عباسی

نصراله عباسی دانشیار، دانشگاه زنجان، ایران

آقای نصراله عباسی

Nasrollah Abbassi

دانشیار، دانشگاه زنجان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای نصراله عباسی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرمجله تحقیقات جغرافیایی