آقای حسن حجازی

آقای حسن حجازی

Hasan Hejazi

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حسن حجازی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله تحقیقات جغرافیایی