آقای فرزاد بزرگی

آقای فرزاد بزرگی

Farzad Bozorgi

گروه اورژانس، مرکز تحقیقات گوارشی و کبد، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای فرزاد بزرگی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرفصلنامه بین المللی تحقیقات پزشکی