آقای دکتر محمدتقی ایمان پور

آقای دکتر محمدتقی ایمان پور

Dr. Mohammad Taghi Iman Pour

استاد، عضو هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدتقی ایمان پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی