آقای دکتر مفید شاطری

آقای دکتر مفید شاطری

Dr. Mofid Shateri

عضو هیئت علمی دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مفید شاطری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی اولین همایش ملی کارکرد وقف در توسعه انسانی با تاکید بر وقف علمی دانشگاه بیرجند، دانشگاه بیرجند- پردیس شوکت آباد آبان 1398