آقای دکتر عباسعلی رستمی نسب

آقای دکتر عباسعلی رستمی نسب

Dr. Abbasali Rostami Nasab

دانشیار دانشکده ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عباسعلی رستمی نسب در مجلات و ژورنالها