آقای دکتر مجتبی بهمنی

آقای دکتر مجتبی بهمنی

Dr. Mojtaba Bahmani

استادیار اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر مجتبی بهمنی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه توسعه و سرمایه