آقای دکتر محسن پورخسروانی

آقای دکتر محسن پورخسروانی

Dr. Mohsen Pour Khosravani

استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن پورخسروانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری