آقای دکتر نصرت اله شجره پور صلواتی

آقای دکتر نصرت اله شجره پور صلواتی

Dr. Nosratollah Shajarepour Salavati

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نصرت اله شجره پور صلواتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییدوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی