آقای دکتر نصرت اله شجره پور صلواتی

دکتر نصرت اله شجره پور صلواتی دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

آقای دکتر نصرت اله شجره پور صلواتی

Dr. Nosratollah Shajarepour Salavati

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نصرت اله شجره پور صلواتی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی