خانم دکتر مینا دارابی امین

دکتر مینا دارابی امین استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

خانم دکتر مینا دارابی امین

Dr. Mina Darabi Amin

استادیار گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر مینا دارابی امین در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر داخلیدوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فرانسه