خانم دکتر شیوا خالص رو

خانم دکتر شیوا خالص رو

Dr. Shiva Khalesroo

استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر شیوا خالص رو در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه پژوهش های گندم