آقای دکتر بهمن بهرام نژاد

آقای دکتر بهمن بهرام نژاد

Dr. Bahman Bahram Nezhad

دانشیار دانشگاه کردستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بهمن بهرام نژاد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدوفصلنامه پژوهش های گندم