آقای حمید صمدی فرد

حمید صمدی فرد

آقای حمید صمدی فرد

Hamid Samadi Fard

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای حمید صمدی فرد در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
صاحب امتیازپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان
مدیر مسئولپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان