آقای دکتر محمدسعید شفیعی

دکتر محمدسعید شفیعی استاد دانشگاه اصفهان

آقای دکتر محمدسعید شفیعی

Dr. Mohammad Sayeed Shafiyee

استاد دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدسعید شفیعی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
سردبیرپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان