آقای دکتر احمد عسگری

دکتر احمد عسگری استادیار دانشگاه شهر کرد

آقای دکتر احمد عسگری

Dr. Ahmad Asgari

استادیار دانشگاه شهر کرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر احمد عسگری در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییپژوهشنامه تطبیقی دادپیشگان