آقای دکتر سجاد باغبان ماهر

آقای دکتر سجاد باغبان ماهر

Dr. Sajjad Baghban Maher

عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سجاد باغبان ماهر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهفصلنامه پژوهش‌های گردشگری و توسعه پایدار