آقای عباسعلی اکبرزاده مرشدی

آقای عباسعلی اکبرزاده مرشدی

Abasali Akbarzadeh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای عباسعلی اکبرزاده مرشدی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
معاونت علمی کنفرانس ملی نانو ساختارها علوم و مهندسی نانو دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان، کاشان اردیبهشت 1398