آقای محمد اقدسی

آقای محمد اقدسی

Mohammad Aghdasi

عضو گروه مهندسی صنایع، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمد اقدسی در مجلات و ژورنالها