آقای دکتر محسن ایمانی

آقای دکتر محسن ایمانی

Dr. Mohsen Imani

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محسن ایمانی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهمجله تحول در علوم انسانی