آقای دکتر حمید پور اصغری

دکتر حمید پور اصغری رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

آقای دکتر حمید پور اصغری

Dr. Hamid Por Asghari

رییس امور رفاه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید پور اصغری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران اردیبهشت 1398