آقای دکتر نصراله پورشیروانی

دکتر نصراله پورشیروانی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

آقای دکتر نصراله پورشیروانی

Dr. Nasrollah Poor Shirvani

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بابل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر نصراله پورشیروانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران اردیبهشت 1398