آقای دکتر شهرام غفاری

دکتر شهرام غفاری رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

آقای دکتر شهرام غفاری

Dr. Shahram Ghaffari

رئیس موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهرام غفاری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
عضو کمیته علمی – هیات داوران کنفرانس ملی بیمه سلامت، پوشش همگانی و مدیریت منابع مالی سازمان بیمه سلامت ایران -مرکز ملی تحقیقات بیمه سلامت، تهران اردیبهشت 1398