آقای دکتر سید مسلم سیدالحسینی

دکتر سید مسلم سیدالحسینی شهرداری نیشابور

آقای دکتر سید مسلم سیدالحسینی

Dr. Seyedmoslem Seyedhoseini

شهرداری نیشابور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر سید مسلم سیدالحسینی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی همایش ملی بازآفرینی شهری شهرستان نیشابور با تاکید بر بافت های تاریخی و گردشگری شهرداری نیشابور، نیشابور اردیبهشت 1398