آقای دکتر حمید عزیزی

دکتر حمید عزیزی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

آقای دکتر حمید عزیزی

Dr. Hamid Azizi

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر حمید عزیزی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی نهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیرمخرب، اصفهان آبان 1387
دبیر اجرایی یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، تهران آبان 1389