آقای دکتر عبدالرضا سلطانی پور

دکتر عبدالرضا سلطانی پور انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

آقای دکتر عبدالرضا سلطانی پور

Dr. Abdolreza Soltani pour

انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر عبدالرضا سلطانی پور در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی انجمن جوشکاری و آزمایشهای غیر مخرب، تهران آبان 1389