آقای دکتر علی شعبانی

دکتر علی شعبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

آقای دکتر علی شعبانی

Dr. Ali Shabani

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر علی شعبانی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
ریاست افتخاری کنفرانس ، دی 1348