خانم دکتر حدیثه کشیری

دکتر حدیثه کشیری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خانم دکتر حدیثه کشیری

Dr. Hadiseh Keshiri

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم دکتر حدیثه کشیری در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر علمی ، دی 1348