آقای دکتر شهرام صمدی

دکتر شهرام صمدی استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

آقای دکتر شهرام صمدی

Dr. Shahram Samadi

استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر شهرام صمدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
هیات تحریریهدو فصلنامه تعالی بالینی