آقای دکتر آرین قلی پور

دکتر آرین قلی پور Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

آقای دکتر آرین قلی پور

Dr. Arian Gholipour

Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر آرین قلی پور در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال