آقای دکتر بختیار سجادی

آقای دکتر بختیار سجادی

Dr. Bakhtiar Sadjadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بختیار سجادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال