آقای دکتر بختیار سجادی

دکتر بختیار سجادی

آقای دکتر بختیار سجادی

Dr. Bakhtiar Sadjadi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر بختیار سجادی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر مسئولدوفصلنامه مطالعات ادبی و فرهنگی معاصر