آقای محمدرضا مجیدی

محمدرضا مجیدی استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای محمدرضا مجیدی

Mohammadreza Majidi

استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا مجیدی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
مدیر اجراییمجله علمی گوش و حلق و بینی ایران