آقای دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

دکتر محمدرضا فیاضی بردبار استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای دکتر محمدرضا فیاضی بردبار

Dr. Mohammad Reza Fayazi Bordbar

استاد روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمدرضا فیاضی بردبار در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال