آقای محمدرضا خزدیر

محمدرضا خزدیر مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

آقای محمدرضا خزدیر

Mohammad Reza Khazdir

مرکز تحقیقات دارویی و دانشکده پزشکی فیزیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای محمدرضا خزدیر در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهمجله گیاهان دارویی ابن سینا