آقای دکتر محمد واحدیان شاهرودی

آقای دکتر محمد واحدیان شاهرودی

Dr. Mohammad Vahedian Shahroodi

دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای دکتر محمد واحدیان شاهرودی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال