خانم فخرالسادات جلالیان حسینی

فخرالسادات جلالیان حسینی کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

خانم فخرالسادات جلالیان حسینی

Fakhrossadat Jalilian Hosseini

کارشناس دفتر مجله - دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد - ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی خانم فخرالسادات جلالیان حسینی در مجلات و ژورنالها

سمت نام ژورنال
کارشناس نشریهمجله دانشکده دندانپزشکی مشهد