آقای مهندس حمیدرضا کریمی

مهندس حمیدرضا کریمی

آقای مهندس حمیدرضا کریمی

Hamidreza Karimi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

سمتهای علمی و اجرایی آقای مهندس حمیدرضا کریمی در همایشها و کنفرانس ها

سمت رویداد برگزار کننده سال
دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی فناوری های جدید در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی انجمن مهندسی گاز ایران، تهران- دانشگاه تهران اردیبهشت 1398

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر غلظت متفاوت بی کربنات سدیم در آب آبیاری بر برخی ویژگی های رویشی و بوم فیزیولوژیکی دانهال های پسته رقم بادامی ریززرند (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 2
2 اثر کاربرد بنزیل آدنین و حذف آبیاری زمستان بر ویژگی های درخت و میوه پسته کله قوچی (دریافت مقاله) فصلنامه به زراعی کشاورزی دوره: 15، شماره: 3
3 اثرات اسید جاسمونیک و میکوریز آربوسکولار بر رشد و خصوصیات اکوفیزیولوژیکی دانهال های پسته تحت تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 3
4 ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیکی و رشدی سه ژنوتیپ مختلف گردو نسبت به بیکربنات آب آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 46، شماره: 4
5 ارزیابی پایه های پسته و دو رگه بین گونه ای آتلانتیکا × ورا (Pistacia vera × Pistacia atlantica) به تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 44، شماره: 1
6 ارزیابی تأثیر پایه، پیوندک و روش پیوند بر افزایش رویشی انار (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 2
7 ارزیابی محتوای اسانس موجود در برگ چهار گونه آلیوم (Allium sp.) از زیرجنس و بخش Allium (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 49، شماره: 1
8 بررسی تاثیر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر برخی ویژگی های بیوشیمیایی و اکوفیزیولوژی دانهال های پسته رقم بادامی ریز زرند کرمان در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 4
9 بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از ژنوتیپ های نر و ماده پسته (.Pistacia vera L) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (دریافت مقاله) دوفصلنامه به نژادی گیاهان زراعی و باغی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی تنوع ساختار ظاهری درون تودهای پسته و همبستگی بین بذرها با دانهال های حاصل از آنها در رقم پسته بادامی ریز زرند (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
11 بررسی و جایگاه حقوق بشر در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار دوره: 1، شماره: 3
12 تاثیر تنش شوری بر غلظت عنصرهای کم مصرف در بنه باغی با نوع رشد و طول ساقه متفاوت (دریافت مقاله) مجله علوم و فنون باغبانی ایران دوره: 17، شماره: 3
13 تأثیر اسانس های تیمول و منتول به همراه بسته بندی با پوشش سلوفان در حفظ کیفیت پس از برداشت میوه توت فرنگی رقم پاروس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
14 تبیین عوامل واگرایی در روابط ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی 2016-2010 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 6، شماره: 23
15 تحلیلی بر مناسبات راهبردی اتحادیه اروپا و آمریکا در پرتو توافق هسته ای ایران (سناریوهای پیش رو) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 28
16 گزارش یک مورد موکوسل کونکابولوزا (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 12، شماره: 4
17 هیدروسالپینکس دوطرفی همراه با هیپرپلازی کیستیک آندومتر: گزارش موردی از بز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 67، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر اسید هیومیک بر پارامترهای رویشی و نشت یونی گل رز رقم گرند پریکس Rosa hybrida var Grand prix با دو روش کاربرد (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
2 اثر روئیدنی دریایی برتغییرات نیروی ثقلی و جانبی وارد بر جکت سرچاهی SPD21 منطقه گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
3 اثر ضریب تغییر بار ثقلی عرشه بر ضریب اطمینان گسیختگی عملیاتی جکت سرچاهی SPD20 منطقه گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 اثر غلظت های مختلف اسیدهیومیک بر جذب کلسیم و عمر ماندگاری گل رز رقم آوالانچ Rosa hybrida L. cv. Avalanche (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر عناصر غذایی دانهال های پسته ی رقم بادامی ریز زرند در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
6 اثر منابع مختلف پتاسیم بربرخی شاخصهای رویشی و میوه دو رقم توت فرنگی در سیستم کشت بدون خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
7 اثرات تنش شوری بر برخی از ارقام تمشک سیاه خاردار و بیخار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
8 ارزیابی بیوشیمیایی توده های مختلف ترخون Artemisia dracunculus جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
9 ارزیابی تاثیر قطر پایه و نوع پیوندک بر گیرایی پیوندک و پارامترهای رویشی پسته (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
10 ارزیابی تنوع ژنتیکی برخی پایه های پسته با استفاده از نشانگرRAPD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
11 ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپهای مختلف دستنبو ( var. dudaim )با استفاده از نشانگرهای مورفولوژیکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
12 ارزیابی دانهال های هیبرید بین گونه ای پسته اهلی و بنه به تنش خشکی با تاکید بر شاخص های بیوشیمیایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
13 ارزیابی ویژگیهای رویشی هیبرید بین گونهای آتلانتیکا و ورا در مرحله دانهالی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
14 RobustF eedbackL tnearrzationC ontrolf or UncertainN onlinearS ystems, Implementedo n HelicopteLr aboratoryM odel (دریافت مقاله) پانزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران
15 بررسی ارتباط بین اندازه دانه های آستنیت اولیه با خواص مکانیکی طی عملیات حرارتی سخت کاری در فولاد ابزار سرد کار DIN1.2080 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
16 بررسی پتانسیل فشار آوندهای چوبی ساقه و میزان پرولین دانهالهای پسته میکوریزی درشرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
17 بررسی پیوند در انار و جایگاه آن در انارکاری کشور (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
18 بررسی تاثیر محلول های اچانت شیمیایی در آشکار سازی ریزساختار و مرز دانه های آستنیت اولیه در فولاد ابزار سرد کار DIN1.2080 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
19 بررسی رشد و تغییرات توزیع ماده خشک در سه پایه پسته میکوریسی تحت تنششوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
20 بررسی رفتار آلیاژهای مقاوم به سایش پمپهای انتقال مواد معدنی در شرایط حاد ترکیبی خوردگی و سایش (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
21 بررسی رفتار خوردگی فلز جوش فولاد زنگ نزن L 316 به روش اکتیو تیگ با استفاده از فلاکس سه جزیی اکسیدسلیسیم- اکسیدتیتانیوم– اکسیدکلسیم (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
22 بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و برخی تنظیم‌کننده های رشد گیاهی بر شکست خواب بذر باریجه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
23 بررسی سطوح مختلف چینه سرمایی و نیترات پتاسیم روی شکست خواب بذر باریجه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
24 بررسی عوامل خطای انسانی دربروز سوانح هوایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای، سوانح ریلی و هوایی
25 بررسی مخاطرات برخورد با قنوات و حفره های معارض در تونل های شهری مشهد مقدس (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
26 بررسی نقش برخی صفات کیفی در تعیین جنسیت پسته رقم بادامی ریس زرند درمرحله دانهالی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
27 بررسی واکنش پایه های بادامی ریز زرندPistacia vera L. cv. Badami-Riz-e-Zarand و بنه باغی P.eurycarpa × P. Atlantica به دو گونه قارچ فیتوفترا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
28 بررسی واکنش پایه های بادامی ریز زرندPistacia vera L. cv. Badami-Riz-e-Zarand و بنه باغی P.eurycarpa × P. Atlantica به قارچ Verticillium dahliae (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
29 بررسی وضعیت تمایل و توانمندی شغلی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی(مورد مطالعه دانشگاه علم و فرهنگ) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم­ها (ICISE 2019)
30 بزرسی اثز تیمارهای مختلف دمایی بز شاخص های جوانه سنی بذر سه رقم پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
31 تاثیر تنظیمات کششو سرعت غلتکها، برخی از ماشین آلات خط تکمیل بر روی میزان جمع شدگی پارچه های ریب1×1صد در صد پنبه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران
32 تاثیر طرح بافت بر هندسه سطح مقطع عرضی نخ در پارچه های تاری پودی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی نساجی، پوشاک و مد
33 تأثیر تنظیم کننده های رشد و سولفات پتاسیم بر روی رنگ قسم تهای مختلف میوه انار بعد از انبارسرد (دریافت مقاله) همایش ملی انار
34 تأثیر قلیائیت آب آبیاری بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی انار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
35 خفر جهرمʾ و ʿرباب نی ریزʾتاثیر پایه بر جذب عناصر غذایی در ارقام انار (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
36 روش اجرای جمع کننده های زهکشی زیرزمینی در زمین های ماسه ای با سطح آب زیرزمینی بالا (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی
37 شناسایی فاکتورهای بحرانی در چرخه عمر پروژه های ساخت و ساز در ایران و تاثیر آن دراتمام پروژه ها با رویکرد مدیریت تنگنا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار
38 کنترل H∞ چند منظوره سیستم های آشفته تکین (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس مهندسی برق
39 مخاطرات تونل سازی درحفر تونلهای شهری مشهدمقدس (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
40 مروری بر استفاده از مواد معدنی در کنترل خونریزی غیر قابل مهار در شرایط پیش بیمارستانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در علوم پایه و فنی و مهندسی
41 مروری بر استفاده از مواد معدنی در کنترل خونریزی غیر قابل مهار در شرایط پیش بیمارستانی (دریافت مقاله) همایش بین المللی افق های نوین درعلوم شیمی و زیست شناسی
42 مطالعات اولیه پیرامون انتخاب گرده دهنده مناسب برای برخی ارقام تجاری پسته (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
43 مطالعه اثر تنش شوری و همبستگی بیه صفات در هیبرید طبیعی بنه باغی به عنوانپایه در درختان پسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
44 مطالعه اثر تنش قلیاییت بر برخی از خصوصیات برگ پایه پسته بادامی ریز زرند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
45 مطالعه اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر رشد رویشی دانهالی پسته رقم بادامی ریز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
46 مطالعه اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر رشد رویشی دانهالی پسته رقم بادامی ریز در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
47 مطالعه اولیه بررسی و ارزیابی تنوع درون رقمی پسته اکبری و احمدآقایی بر اساس خصوصیات مورفولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
48 مطالعه گردهافشانی تکمیلی با استفاده از سوسپانسیون دانهگرده غنیشده با عناصربور و روی بر ویژگیهای کمی و کیفی خشکمیوه پسته رقم ,اوحدی، (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پسته ایران
49 مطالعه ی اثر محلول پاشی عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر میزان پتاسیم، سدیم و نسبت آنها در دانهالهای پسته در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
50 مطالعهی اثر عناصر سیلیسیم و پتاسیم بر میزان تنظیم کننده های اسمزی دانهال های پسته ی رقم بادامی ریز در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران
51 واکنش دانهال های دو رقم پسته اکبری و کله قوچی به تیمار اسید سالیسیلیک در شرایط تنش سرمایی (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
52 واکنش دو پایه پسته به تنش خشکی براساس برخی شاخص های رشدی و فیزیولوژیکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پسته ایران